Chuyển tới nội dung
Home » Kho hình ảnh những mẫu cửa gỗ HUGE đẹp chúng tôi thi công

Kho hình ảnh những mẫu cửa gỗ HUGE đẹp chúng tôi thi công

Tổng hợp những hình ảnh cửa gỗ HUGE chúng tôi đã lắp đặt và thi công cho khách hàng. Số lượng hình ảnh rất nhiều nên cửa gỗ đẹp phải nén lại cho giảm bớt dung lượng giúp khách hàng xem nhanh hơn. Nhấn vào 1 hình ảnh bất kỳ khách hàng có thể duyệt được toàn bộ Album một cách đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính. Hầu hết hình ảnh màu sắc không được đẹp như trong thực tế bởi chúng tôi sử dụng điện thoại thông thường và chất lượng ảnh đã bị giảm xuống đáng kể tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể tham khảo các mẫu cửa lắp đặt trong thực tế một cách chính xác.

Kho hình ảnh công trình cửa gỗ HUGE đã thi công

“,
loadingSpeed: 38,
photosLimit: 200
},
apiUrl = ‘http://web.archive.org/web/20211201121006/https://api.flickr.com/services/rest/’,
photos = [];

// The actual plugin constructor
function Plugin(element, options) {
this.element = $(element);
this.settings = $.extend({}, defaults, options);
this._defaults = defaults;
this._name = pluginName;

this._hideSpinner = function() {
this.element.find(‘.spinner-wrapper’).hide().find(‘*’).hide();
};

this._printError = function() {
//this.element.find(‘.gallery-container’).append($(”

“, { “class”: “col-lg-12 col-lg-offset-1″ })
this.element.find(‘.gallery-container’).append($(”

“, { “class”: “col-lg-12″ })
.append($(”

“, { “class”: “error-wrapper” })
.append($(“”, { “class”: “label label-danger error” })
.html(this.settings.errorText))));
};

this._flickrAnimate = function() {
this.element.find(‘.gallery-container img’).each($.proxy(function(index, el) {
var image = el;
setTimeout(function() {
$(image).parent().fadeIn();
}, this.settings.loadingSpeed * index);
}, this));
};

this._printGallery = function(photos) {
var element = this.element.find(‘.gallery-container’);
$.each(photos, function(key, photo) {
var img = $(‘‘, { ‘class’: ‘thumb img-thumbnail flickr-img-responsive’, src: photo.thumbnail, ‘alt’: photo.title });
element.append($(‘

‘, { ‘class’: ‘ col-md-3 col-sm-4 col-center wpfrank-flickr-div’ })
.append($(”, { ‘class’: ”, href: photo.href, ‘data-gallery’: ”, ‘title’: photo.title }).hide()
.append(img)));
});

element.imagesLoaded()
.done($.proxy(this._flickrAnimate, this))
.always($.proxy(this._hideSpinner, this));
};

this._flickrPhotoset = function(photoset) {
var _this = this;

photos[photoset.id] = [];
$.each(photoset.photo, function(key, photo) {
// Limit number of photos.
if(key >= _this.settings.photosLimit) {
return false;
}

photos[photoset.id][key] = {
thumbnail: ‘http://web.archive.org/web/20211201121006/https://farm’ + photo.farm + ‘.static.flickr.com/’ + photo.server + ‘/’ + photo.id + ‘_’ + photo.secret + ‘_q.jpg’,
href: ‘http://web.archive.org/web/20211201121006/https://farm’ + photo.farm + ‘.static.flickr.com/’ + photo.server + ‘/’ + photo.id + ‘_’ + photo.secret + ‘_b.jpg’,
title: photo.title
};
});

this._printGallery(photos[photoset.id]);
};

this._onFlickrResponse = function(response) {
if(response.stat === “ok”) {
this._flickrPhotoset(response.photoset);
}
else {
this._hideSpinner();
this._printError();
}
};

this._flickrRequest = function(method, data) {
var url = apiUrl + “?format=json&jsoncallback=?&method=” + method + “&api_key=” + this.settings.apiKey;

$.each(data, function(key, value) {
url += “&” + key + “=” + value;
});

$.ajax({
dataType: “json”,
url: url,
context: this,
success: this._onFlickrResponse
});
};

this._flickrInit = function () {
this._flickrRequest(‘flickr.photosets.getPhotos’, {
photoset_id: this.settings.photosetId
});
};

// Init
this.init();
}

Plugin.prototype = {
init: function () {
this._flickrInit();
}
};

// Wrapper
$.fn[pluginName] = function (options) {
this.each(function () {
if (!$.data(this, “plugin_” + pluginName)) {
$.data(this, “plugin_” + pluginName, new Plugin(this, options));
}
});

// Chain
return this;
};

})(jQuery, window, document);

Mẫu cửa gỗ HUGE đã thi công

Flickr Album

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *